රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛණ අංක 20/2018 අනුව රාජ්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංශෝධනය කල සංයුක්ත දීමනාව පොලිස් නිලධාරීන් වෙත ගෙවීම් නොකිරිමට අදාලව පොලිස් නිලධාරීන් විසින් සිය මූලික අයිතිවාසිකම් කඩ වු බව සදහන් කරමින් මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සමක් ගොනු කිරිමට කටයතු කර තිබේ.

ඒ අනුව මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සම ගොනු කිරිමට අදාලව මේ වන විට කටයුතු කරමින් සිටින බව ශ්‍රි ලංකා පොලිස් ඥාති සංසදයේ ලේකම් වෙදගේ ප්‍රසාද් මහතා සඳහන් කලා.

2018.08.23 වන දින සිට අදාල චක්‍රලේඛය ක්‍රියාත්මක වුවත් සමස්ථයක් ලෙස අනෙකුත් රාජ්‍ය සේවකයන්ට  සංශෝධනය කල සංයුක්ත දීමනාව ලැබුණු අතර රාජ්‍ය බුද්ධි සේවය හා ජනාධිපති ආරක්ෂක කොට්ඨාසය ඇතුළු කොට්ඨාස කිහිපයකට මාස 2 ක් එම දිමනාව ගෙවිමට කටයතු කර තිබුනා.

නමුත් වැඩිකල සංයුක්ත දීමනාව සම්බන්ධව හටගත් මතභේද හේතුවෙන් එම ගෙවමින් සිටි දිමනාවද නතර කල අතර පසුගිය මාර්තු මස ද  සංශෝධනය කල සංයුක්ත දීමනාව පොලිස් නිලධාරීන් වෙත නොලැබි ඇත.

එහෙත් අප්‍රේල් මස සංශෝධනය කල සංයුක්ත දීමනාව පොලිස් නිලධාරීන් වෙත ලැබි ඇති අතර, ඔවුන්ට පෙර දින 24 කට ලැබුණු සංයුක්ත දීමනාව,  සංශෝධිත සංයුක්ත දීමනාව ලැබීමේ දි දින 14 කට අඩු වි ලැබි ඇත.

ඒවිට සංශෝධනයට පෙර පොලිස් නිලධාරින් වෙත ලැබුණු සංයුක්ත දීමනාවට සමාන මුදලක් ලැබි තිබේ.

ආණ්ඩුව විසින් පොලිස් නිලධාරීන් 90000 කට කොකා පෙන්වා ඇති බව ශ්‍රි ලංකා පොලිස් ඥාති සංසදයේ ලේකම් වෙදගේ ප්‍රසාද් මහතා වැඩිදුරටත් සඳහන් කලා.