වැල්ලම්පිටිය පොලිස් ස්ථානයේ ස්ථානාධිපති ලෙස රාජකාරි කල ප්‍රධාන පොලිස් පරික්ෂක ජී.එස්. හේවාවිතාරන මහතා හට ජාතික පොලිස් කොමිෂන් සභාව විසින් ලබා දෙන ලද ස්ථාන මාරුවීම නැවතත් එම කොමිසන් සභාව විසින් අවලංගු කර තිබේ.

ඒ අනුව පොලිස්පති වරයා විසින් නැවතත් ජාතික පොලිස් කොමිෂන් සභාවේ අනුමැතිය මත වැල්ලම්පිටිය පොලිස් ස්ථානාධිපති  ප්‍රධාන පොලිස් පරික්ෂක ජී.එස්. හේවාවිතාරන මහතා හට ගාල්ල කොට්ඨාසය වෙත ලබා දෙන ලද ස්ථාන මාරුවීම අවලංගුකර වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි කොළඹ උතුර පොලිස් කොට්ඨාසය වෙත ස්ථාන මාරුවීම් කිරිමට පියවර ගෙන ඇති බව පොලිස් මුලස්ථානයේ උසස් පොලිස් නිලධාරියකු වැඩිදුරටත් පැවසිය.