අනුරාධපුර නව බස්නැවතුම්පලට පැමිණි මෝටර් රථයක් අද දහවල් 1 ට පමණ කාර්මික දෝෂයක් හේතුවෙන් ගිනි ගනු ලැබුවා.

ගිනිගත් අවස්ථාවේ මොටර් රථය තුළ පුද්ගලයන් හතර දෙනකු සිටි අතර ඔවුන් වව්නියාවේ සිට කදාන බලා ගමන් කරමින් සිටි පිරිසකි.

ගින්නෙන් කිසිවකුටත් හානියක් සිදුවි නැහැ.

මොටර් රථය ගිනි ගන්නා අවස්ථාවේ අසල වෙළෙඳසැලක හිමියකු අනුරාධපුර ගිනි නිවිමි ඒකකය දැනුවත් කර ඇත.

ඉන් විනාඩි කිහිපයකට පසු එම ස්ථානයට පැමිණි අනුරාධපුර ගිනි නිවිම් නිලධාරින් ගින්න නිවා දැමුව ද මොටර් රථයට දැඩි හානි සිදුවිය.