පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය මඟින් සහල් වර්ග තුනකට උපරිම සිල්ලර මිලක් නියම කරමින් අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් ප්‍රකාශයට පත් කර තිබේ.

ඒ අනුව කීරි සම්බා සහ සූදු සම්බා හැර දේශිය සුදු සම්බා කිලෝග්‍රැම් එකකට රුපියල් 85ක් ලෙස උපරිම සිල්ලර මිල නියම කර ඇති බවයි  අදාළ ගැසට් නිවේදනයේ සඳහන් වෙයි.

මොට්ටයිකරුපන් සහ ආට්ටකාරි සහල් හැර සුදු නාඩු කිලෝග්‍රැමයකට රුපියල් 80ක් සහ රතු නාඩු කිලෝග්‍රෑමයකට රුපියල් 74ක ලෙස උපරිම සිල්ලර මිල නියම කර තිබේ.

ඒ අනුව අදාළ නියෝගය මැයි මස 31 වනදා සිට බලපැවැත්වෙයි.